6 oct. 2015

Ficha e Lectio - Domingo 28 Ordinario B


FICHA ADAPTADA DE: LECTIO:

  DOMINGO XXVIII T. O. 
(Ano B: 11 outubro 2015)

                     Seguindo o meu costume de facer ante vós algúns sinxelos comentarios ás Lecturas da nosa reunión eucarística semanal, atopámonos hoxe unha vez máis con importantes ensinanzas de Xesús.
                     Xesús está sempre á beira das vidas humanas coas que se encontra e mergúllase nelas. Está alí para acompañalas, para animalas, para erguelas a novos e insospeitados niveis de realización. Porque o ser humano, é dicir, nós levamos todos dentro xermes de autosuperación, de novas posibilidades de realizármonos. Porque o noso interior, os nosos desexos e horizontes son sempre moito máis amplos cós que se abren tralas familiares illas Cíes, alí onde a nosa ría de Vigo se encontra co Atlántico. Todos queremos ir sempre máis alá dos nosos horizontes acostumados. Queremos ser sempre o que somos, pero tamén máis do que somos e selo ademais para sempre.
                     O que nos ocorre a nós pasáballe tamén a esa persoa da que se nos di no evanxeo que se axeonllou ante Xesús. Para el era Xesús símbolo e resumo de toda a bondade a grandeza que se podía atopar no mundo. Dísenos explicitamente alí que se trataba dun home adulto, ben asentado xa na súa vida. Posuía bens e fortuna. Fálase da súa “mocidade” como dunha etapa da súa vida pola que xa pasara. Pero ¡claro! este home, como nos pasa a todos, non é totalmente feliz, non se encontra totalmente satisfeito consigo mesmo. El non deixa de albiscar que algo lle debe faltar aínda para realizar plenamente a súa vida. Vive, si, e vive ademais con fidelidade ás normas tradicionais da súa relixión xudía. Digamos que se trata dun crente cabal do xudaísmo. Garda os mandamentos. Eses mandamentos que son os mesmos que todos sabemos de cor desde pequenos...
                     Mais o que a el lle preocupa, como sen dúbida tamén a todos nós, é a curtidade da vida e o pouco que en definitiva a vida lle satisfai. De que lle vale a el vivir ben e ser tamén un bo xudeu practicante, se resulta que despois de todo a súa vida non é “eterna”? Porque ter vida “eterna” non é só tela despois, é dicir, a que nós chamamos vida como resucitados despois da morte. Non. Vida “eterna”, ou sexa, plena, e tela tamén durante a vida presente. É dicir, sentirse –tal como adoitamos dicir- plenamente realizados e felices co que estamos a facer na vida, por máis que poidamos ter de cando en vez horas baixas.
                     No cadro destas consideracións, coido que se pode entender algo da importancia e da paixón coas que esta persoa lle formularía a súa pregunta a Xesús: “Mestre bo, ¿que teño que facer para acadar a vida eterna?”.
                     A esta persoa non lle satisfacía, como digo, a súa vida normal relixiosa, correcta e normal. Algún baleiro se abría no seu interior, que demandaba nova luz e novas augas de vida. E Xesús, ese mestre de vida que Deus Pai ofrece de maneira plena e definitiva ó mundo –a toda a humanidade-, vaille ofrecer o verdadeiro camiño de realización. É un vieiro dificultoso, á primeira vista case imposíbel de realizar, mais gratificante, plenificante, fornecedor de verdadeira “vida eterna”, de aquilo xustamente sobre o que esta persoa demanda información, porque lle preocupa e o atrae.
                     Xesús sabe do dificultoso e pedregoso deste camiño, que en definitiva é el mesmo. Pois sabemos que Xesús se presenta en persoa ante nós como “o camiño, a verdade e a vida”. Por iso dinos o evanxelista Marcos que Xesús -seguramente para darlle ánimos ó que lle preguntaba sobre o modo de “acadar a vida eterna”- “o fitou cunha mirada chea de agarimo”. Aínda así, Xesús non acadou vencer as resistencias que o feito de ter “moitos bens” lle impedían a esa persoa empezar a andar polo verdadeiro camiño de “acadar a vida eterna”.
                     Porque o resto da mensaxe de Xesús é ben coñecido, aínda que non por iso suficientemente asumido nas nosas vidas concretas. É unha linguaxe dura e sen contemplacións contra o acugular riquezas que non se poñen ó servizo dos demais, dos máis pobres e necesitados ca nós. Esas moreas de riquezas agáchannos a visión da realidade e non nos deixan ver as necesidades dos outros irmáns nosos. Así non podemos construír a fraternidade á que nos chama Xesús. Por algo o papa Francisco nos dicía hai pouco aquilo que máis dunha vez oiriades: “Cómo me gustaría unha Igrexa pobre e para os pobres!”. O papa Francisco tomou precisamente este nome de Francisco pola admiración e devoción que lle ten a San Francisco de Asís. E ben sabemos que este santo italiano levou na súa vida esta mensaxe de Xesús sobre a pobreza ata as últimas consecuencias. A súa festividade foi o día 4 deste mes de outubro en que estamos, mais como caeu en domingo non se celebrou liturxicamente.
                     En principio e falando de modo xeral, semella algo estraño ou sorprendente este medo á pobreza (do que deu mostras a persoa da que se nos fala no evanxeo), porque Xesús lles asegura ás persoas que se desprenden dos seus bens que acadarán felicidade non só na “outra” vida, senón tamén nesta. “Recibirán agora, neste tempo, -anúncianos Xesús- cen veces máis ... e, no mundo futuro, a vida eterna”. E neste sentido podemos dicir: Hai alguén que poida dar máis có que ofrece Xesús en compensación da renuncia ós propios bens?...
                     Certamente, o evanxeo dá sempre que pensar. Coa súa palabra e o seu exemplo Xesús non deixa de nos ofrecer e presentar novos camiños, os camiños sempre novos de Deus, para acadarmos a felicidade. Unha felicidade que certamente non se acada cando sistematicamente se fuxe de canto leva consigo esforzo ou renuncias persoais.

CREDO

PRECES:

Dirixímosche, Pai noso, a nosa oración, pregándoche xuntos: Escóitanos, Pai. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.
 - Fai, Pai, que saibamos atender os nosos fondos desexos de “vida eterna”  que Ti puxeches nos nosos corazóns. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.
 - Concédenos, Pai, que sigamos os impulsos do teu Espírito e nos animemos a atender cos nosos bens as necesidades dos demais.                                           
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.
 - Ilumina, Pai, coa túa sabedoría as decisións que tomemos nas nosas vidas para que respondan ó que ti esperas de nós. 
TODOS: ESCÓITANOS, PAI.                                
                    
  Pedímoscho, Pai, por Xesús Cristo Noso Señor. AMÉN.


                                                                                              Manuel Cabada Castro

5 oct. 2015

San Froilán - 5 de outubro

 Froilán, Vida

Froilán é un nome propio masculino de orixe xermana na súa variante en galega. Provén do xermano antigo Froilanen, acusativo de Froila, do gótico fraujis («amo, señor»), de onde deriva froi, xunto ao diminutivo ila, polo que significa «pequeno señor». Nome galego usado no antigo Reino de Galicia, pasou de aí ao castelán. Actualmente só 41 homes levan o nome en Galicia, curiosamente só 20 en Lugo (malia ser o patrón) e ningún na provincia de Ourense. En España abunda especialmente en León, con 165 varóns que levan o nomeNOVENA DE SAN FROILÁN


Día primeiro
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
San Froilán nace en Lugo. Quizais sexa o fillo máis ilustre da nosa cidade.
Aquí sentiu a chamada de Deus, á que xenerosamente deu resposta senreservas.

Palabra de Deus : Mt 4,17-25
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
Por non teren raíces e seren inconstantes, mal veñen as dificultades ou a persecución por causa da Palabra, de seguida abandonan. 18A outros pásalles coma á semente caída entre as silvas: si escoitan a Palabra, 19pero moi axiña as preocupacións do mundo, o engano das riquezas e mais as ambicións, asolágana, afógana, e queda sen froito. 20Pero os que son coma a boa terra, escóitana, acóllena e dan moito froito: uns o trinta, outros o sesenta, e outros o cento por un.
21E dicíalles tamén:
‑Pero ¿é que se trae un candil para metelo debaixo dun cazolo ou debaixo da cama? ¿Non será para poñelo enriba do candeeiro? 22Porque se hai algo oculto, é para que se descubra; nin nada se fai en secreto, se non é para traelo á luz pública. 23Quen teña oídos para oír, que escoite.
24Dicíalles tamén:
‑Atendede ben ó que estades escoitando. Coa medida que midades, hanvos medir a vós, e ben sobrado. 25Porque ó que ten, háselle dar; pero ó que non ten, aínda o que ten se lle quitará.

Reflexión
Deus chámanos a todos de diversas maneiras.
A ti tamén. Cal é a túa resposta? É a túa vida o que Deus espera de ti.
Deus espera para darlle plenitude e fecundidade á túa vida.
Non poñas como desculpa que non es capaz: pensa que
"Deus non elixe aos máis capaces, senón que capacita aos que elixe"
Propósito
Amar a verdade e ser fiel á miña propia conciencia, a través da cal Deus fálame no momento oportuno.
Petición
Oración para o día primeiro : Polas familias
Oh Deus, orixe e fundamento de toda comunidade. Fai que nas nosas
familias imitemos as mesmas virtudes e o mesmo amor da Santa Familia de Nazaret
para que, reunidos xuntos na túa casa, podamos un día gozar da Gloria Eterna. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día segundo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
O mozo Froilán busca a Deus retirándose ao deserto, lonxe do mundo.
Como el, tamén nós temos a obrigación de buscar a Deus cada vez máis. Pero o noso camiño non é o da soidade e abandono do mundo, senón en medio dos afáns e ocupacións da vida, compartida cos demais: no fogar, na profesión, nos negocios?

Palabra de Deus : Mt 9,9-13
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
9O pasar Xesús por alí, viu un home sentado ó mostrador da contribución, chamado Mateu, e díxolle:
‑Sígueme.
El ergueuse e seguiuno.
10E resulta que, estando á mesa na casa, viñeron moitos recadadores e pecadores, e puxéronse tamén á mesa con Xesús e mais os seus discípulos. 11Cando tal viron os fariseos, dixéronlle ós discípulos del:
‑¿Como é que o voso Mestre está a comer con recadadores e pecadores?
12El oíunos e dixo:
‑Non son os sans senón os enfermos os que precisan de médico. 13Ide, pois, aprender o que significa aquilo de Misericordia quero e non sacrificios. Porque non vin chamar polos xustos, senón polos pecadores.

Reflexión
Que obstáculos poño entre Deus e eu?
Serán as miñas ansias desmedidas de benestar e pracer?
Ocupo algún tempo do día na reflexión e a oración?
Propósito
Esforzarme en facer o traballo de cada día como un encomio a Deus e un servizo ao próximo.
Petición
Oración para o día segundo : Polos esposos
Señor, ti que chamaches ao home e a muller para fundar unha familia;
dálles a graza de vivir con amor a súa altísima vocación cristiá.
Que cada fogar sexa remanso de paz para os que nel viven
e lugar de acollida para os que a el se acheguen. Amén
Noso Pai  + Oración a San Froilán

Día terceiro
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
A austeridade da vida de Froilán contrasta co relaxo dos costumes
daquela sociedade ocupada só en guerras e contendas.
Palabra de Deus : Mt 5,13-16
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
13Vós sodes o sal da terra. Pero se o sal se volve insulso, ¿con que se vai salgar? Para nada vale xa, senón para tirar con el e que o pise a xente.
14Vós sodes a luz do mundo. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte. 15Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa. 16Alume así a vosa luz ós homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos Ceos.

Reflexión
É a miña vida cristiá un testemuño de fe ante un mundo que non ten en conta a Deus?
Propósito
Controlar os nosos malos desexos que brotan das insinuacións do mundo e da carne.
Petición
Oración para o día terceiro: Polos pais
Señor Deus, que nos mandaches honrar pai e nai.
Escoita a oración que por eles che diriximos.
Concédelles longos días de vida e consérvaos en saúde de corpo e espírito.
 Bendí as súas fatigas. Que nós sexamos algún día a súa axuda e o seu consolo;
e despois de gozar do seu amor na terra,
teñamos a alegría de vivir eternamente con eles no ceo. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día cuarto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Por seguir a Xesús pobre, o mozo Froilán renuncia aos seus bens. O Señor dixérao: "O que queira seguirme, néguese a se mesmo, tome a súa cruz e sígame". "O que non renuncia a todos os seus bens, non pode ser discípulo meu".
Palabra de Deus : Mc 10,23-31
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
23Xesús mirando todo arredor, díxolles ós discípulos:
‑¡Que difícil lles vai ser ós ricos entrar no Reino de Deus!
24E os discípulos ficaron moi sorprendidos por estas palabras. Pero Xesús volveu a insistir:
‑Fillos, ¡que difícil é entrar no Reino de Deus! 25É máis doado para un camelo pasar polo ollo dunha agulla, do que para un rico entrar no Reino de Deus.
26Eles, aínda moi asombrados, comentaban entre si:
‑Entón, ¿quen se vai poder salvar?
27Xesús, mirando para eles fixamente, dixo:
‑Si, para os homes é imposible, pero non para Deus; pois todo é posible para Deus.
28Colle Pedro e di:
‑Pois nós deixámolo todo, e seguímoste.
29Dixo Xesús:
‑Tende por seguro que non hai ninguén que deixe casa ou irmáns ou irmás ou nai ou pai, ou fillos ou leiras por cousa miña e polo Evanxeo, 30que pase sen recibir cen veces máis en casas, irmáns, irmás, nai, pai, fillos e leiras (aínda que con persecución) agora, e que no mundo futuro non reciba a vida eterna. 31E moitos que son os primeiros serán os últimos; e moitos que son os últimos serán os primeiros.

Reflexión
Deixámonos arrastrar polo afán desmedido das cousas? Que uso fago eu dos bens que posúo?
Uso as riquezas que posúo para facer o ben? Son obstáculo para a miña vida cristiá?
Propósito
Entregar para obras boas o importe dalgunha cousa que me gustaría posuír.
Petición
Oración para o día cuarto : Polo porvir dos fillos
Señor, ilumina a mente dos fillos das nosas familias,
para que coñezan o camiño que ti quixeches para eles.
Sostenlos coa túa forza para que non se conformen con ideais fáciles.
Ilumina aos pais para que lles axuden a recoñecer a súa vocación
e realizala xenerosamente, sen pór obstáculos ás túas inspiracións. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán


Día quinto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Froilán, cheo de ansias de perfección cristiá, ingresa nun mosteiro da orde de San Bieito. Desta forma, ofrécese a Deus de maneira total, mediante o exercicio dos consellos evanxélicos.
Palabra de Deus : Mt 10,16-20.26-31
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
16¡Vede que vos mando coma ovellas entre lobos! Así que sede prudentes coma as serpes e sinxelos coma as pombas. 17Tede coidado coa xente, porque entregaranvos ós tribunais e hanvos azoutar nas sinagogas. 18E pola miña causa hanvos levar ante gobernadores e reis, así daredes testemuño de min diante deles e dos pagáns.
19E cando vos entreguen, non andedes angustiados polo como ou polo que ides dicir, porque naquela hora hásevos inspirar o  que tendes que dicir. 20Non sodes vós os que falaredes, senón que será o Espírito de meu Pai quen falará por vós.
26Pero non lles teñades medo, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acabe sabendo. 27O que vos digo na escuridade faládeo á plena luz; e o que oídes ás agachadas pregoádeo desde as azoteas.
28Non lles teñades medo ós que matan o corpo pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno. 29¿Non se venden un par de pardais por catro patacos? E non cae o primeiro no chan sen o consentimento do voso Pai.
30Pois vós, mesmo tedes contados os pelos todos da cabeza. 31Así que non teñades medo, que vós valedes máis ca todos os pardais xuntos.

Reflexión
Fíome verdadeiramente do amor de Deus, o noso Pai?
Como respondo eu aos compromisos contraídos ante Deus o día do meu bautismo?
Busco a miña perfección cristiá dentro do meu propio estado de vida?
Propósito
Esforzarme en aceptar a vontade de Deus, por custosa que sexa
Petición
Oración para o día quinto : Polos mozos
Encomendámosche, Señor, á nosa mocidade: os nenos, os adolescentes e
os estudantes; os soldados, os noivos, os novos esposos, os pais
novos. Dálles saúde, sabedoría e alegría de vivir na túa presenza. Que poidan
percibir o teu amor como fillos queridos. Concede aos mestres, aos
educadores e aos xefes o teu espírito de comprensión e amor. Amén.
Noso Pai Noso + Oración a San Froilán

Día sexto
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Para Froilán, a vida non foi máis que unha entrega a Deus e un servizo aos seus irmáns.
Palabra de Deus : Lc 6,27-38
Lectura do santo Evanxeo segundo san Lucas
27Pero a vós, que me escoitades, dígovos: Amade os vosos inimigos, facédelles ben ós que vos odian, 28bendicide ós que vos maldín e rogade polos que vos calumnian; 29ó que che zoupe nunha meixela, preséntalle a outra; e ó que che leve o manto, non lle prives de levar tamén a túnica. 30O que che pida, dálle; e ó que che leve o teu, non lle reclames nada. 31Así que tratade á xente tal como queredes que vos traten a vós.
32Se amades os que vos aman, ¿que facedes de máis? Os pecadores tamén aman a quen os aman a eles. 33E se lles facedes ben ós que vos fan ben, ¿que mérito tedes? Os pecadores fan outro tanto. 34E, se non emprestades máis que cando esperades cobrar, ¡poucas grazas! Os pecadores tamén se emprestan entre eles para cobraren despois outro tanto. 35Vosoutros non; vós amade os vosos inimigos, facede o ben e emprestade sen esperardes nada a cambio. E así teredes unha gran recompensa e seredes fillos do Altísimo, pois El é bo cos malos e desagradecidos. 36Sede compasivos coma o voso Pai é compasivo.
37Non xulguedes, e non vos xulgarán; non condenedes, e non vos condenarán; perdoade, e hanvos perdoar. 38Dade, e darásevos a vós: unha boa medida ‑acugulada, rebordada, apretada‑ seravos botada no voso regazo; pois coa medida que midades hanvos medir a vós.

Reflexión
Que é a vida para ti? Gozar de todo, sen freo nin límites?
Ou é a gran oportunidade de alcanzar a Deus polo camiño da santidade, é dicir da perfección no amor e do servizo aos demais?
Propósito
Revisar a miña propia vida e corrixir canto poida ser un obstáculo á miña condición cristiá.
Petición
Oración para o sexto día: Polos anciáns
Oh Deus eterno, que no transcurso dos anos permaneces sempre o mesmo;
está preto dos anciáns.
Aínda que o seu corpo se debilite, fai que o seu espírito sexa forte,
para que con paciencia poidan soportar as fatigas e as aflicións
e, ao fin, saír ao teu encontro con paz e serenidade. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día sétimo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
A oración e o traballo enchen os días do monxe Froilán, mentres permanece no mosteiro. Así foi preparándose para a misión que Deus lle había de encomendar no mundo.
Palabra de Deus: Mt 6,5-13
Lectura do santo Evanxeo segundo san Mateo
5Cando recedes non fagades coma os hipócritas, que gustan de rezar moi ergueitos nas sinagogas e nos recantos das rúas para que os vexa a xente; asegúrovos que tamén recibiron a súa recompensa. 6Ti, pola contra, cando queiras rezar métete no teu cuarto, pecha a porta e rézalle a teu Pai que está no segredo; e teu Pai, que ve o segredo, hate recompensar.
7E cando vos poñades a rezar non sexades lareteiros coma os pagáns. Botan de conta que os van escoitar polo moito falar. 8Non sexades coma eles, porque voso Pai ben sabe o que precisades xa antes de que llo pidades.
Noso Pai que estás no ceo,
santificado sexa o teu nome;
10veña o teu Reino,
fágase a túa vontade
así na terra coma no ceo.
11Dános hoxe o noso pan de cada día.
12E perdoa as nosas débedas
como tamén nós perdoamos xa ós nosos debedores.
13E non nos sometas á tentación,
mais líbranos do Malo.

Reflexión
Como encho eu as horas do cada día? Perdo o tempo en entretementos vans e inútiles?
Acompaño coa oración as actividades do día?
Propósito
Cada mañá, ao levantarme, ofrecer a Deus o traballo e os sufrimentos do día.
Petición
Oración para e día sétimo: Polos enfermos
Oh Deus, cuxo Fillo Xesucristo quixo compartir connosco a pobreza,
a debilidade e o sufrimento humano.
Bendí aos nosos irmáns enfermos,
para que nas angustias e dores non sentan sós,
senón unidos a Cristo, médico do corpo e da alma,
e gocen da consolación prometida aos aflixidos. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día oitavo
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Cheo do celo da gloria de Deus e a salvación das almas, Froilán deixa o claustro monacal e predica aos homes a Palabra de Deus e a conversión da súa mala vida.
Palabra de Deus : Lc 10,1-12
Lectura do santo Evanxeo segundo san Lucas
1Despois disto designou o Señor a outros setenta e dous, e mandounos de dous en dous por diante del a tódalas vilas e aldeas onde tiña pensado ir. 2Díxolles:
‑A anada évos ben boa, pero os xornaleiros son poucos; así que rogádelle ó dono da colleita que mande xornaleiros á súa ceifa.
3Ide e sabede que vos mando coma años entre lobos. 4Non levedes saco, nin alforxa, nin calzado, nin vos paredes a parolar con ninguén polo camiño. 5Cando entredes nunha casa, antes de máis nada dicide: "Paz a esta casa". 6E se alí hai xente de paz, sobre ela repousará a vosa paz; se non a hai, volverá convosco. 7Permanecede na mesma casa, comendo e bebendo do que teñan, que o obreiro ten dereito ó seu xornal. Non andedes dunha casa para outra. 8Cando entredes nunha vila e vos acollan, comede do que vos poñan, 9curade os enfermos que haxa e dicídelles: "Xa chega a vós o Reino de Deus". 10Pero cando non vos acollan na vila na que entredes, saíde ás prazas dicindo: 11Non queremos levar da vosa vila nin o po que se nos pegou ós pés. Aí vos queda.
Pero sabede que xa chega o Reino de Deus. 12Asegúrovos que o Día do Xuízo será máis livián para Sodoma do que para aquela vila.

Reflexión
Como escoito eu a Palabra de Deus que constantemente me chama á conversión?
Sigo indeciso cando sinto a necesidade de abandonar a miña vida de morneza e abandono?
Propósito
Escoitar con actitude de fe a Palabra de Deus e non quedar indiferente á súa chamada.
Petición
Oración para o día oitavo: Polos parentes e amigos
Oh Deus, que pola graza do Espírito Santo derramas sobre os crentes os dons do teu amor;
 concede aos nosos parentes e amigos a saúde da alma e do corpo,
 para que te amen con todo o corazón e cumpran con amor
o que é grato á túa vontade. Amén
Noso Pai + Oración a San Froilán

Día noveno
Oración inicial

Consideracións sobre a vida de San Froilán
Polos grandes dons do Espírito Santo que adornaban a súa figura de apóstolo, Froilán é elixido bispo para rexer a Diocese de León. A ela entregou a súa vida ata a morte, con total xenerosidade. A santidade da súa vida foi recoñecida por toda a Igrexa, que lle venera como santo: San Froilán, honra da nosa cidade de Lugo e Patrón singular da nosa Parroquia. Nel temos un intercesor poderoso diante de Deus.
Palabra de Deus : 2 Tim 4,1-8
Da segunda Carta de San Pablo a Timoteo.
1E pídoche por favor unha cousa diante de Deus e de Cristo Xesús, que ha vir xulgar a vivos e mortos, pola súa vinda gloriosa e polo seu reinado: 2pregoa a palabra, insiste a tempo e a destempo, corrixe, reprende, aconsella con toda a paciencia que require a doutrina.
3Porque virán tempos nos que non escoitarán a verdadeira doutrina, senón que, conforme os seus caprichos, amorearán mestres que lles agarimen os oídos. 4Afastaranse de escoitar a verdade e extraviaranse polo terreo dos mitos.
5Ti, en troques, mantente sobrio en todo, soporta o mal, fai obra de evanxelista, cumpre ben o teu servizo. 6Porque a min xa me falta pouco para derramar o meu sangue, e o meu pasamento está a chegar. 7Combatín unha loita brillante, rematei a miña carreira, gardei a fe. 8O que me resta é a coroa da xustiza que me está reservada. E o Señor, que é xuíz xusto, hama entregar aquel Día.
E non só a min senón a tódolos que arelan a súa Vinda gloriosa.

Reflexión
Sinto devoción e veneración por este santo, modelo de entrega a Deus? Coñezo a súa vida?
Estimo como se merece o pertencer á Igrexa?
Colaboro, segundo as miñas posibilidades, na vida e na acción pastoral que nela se desenvolve?
Propósito
Participar na Misa dominical e, se é posible tomar parte activa nalgunha das actividades pastorais da Parroquia, para ser máis útil aos demais: catequese, Cáritas, liturxia, esmolas, etc.
Petición
Oración para o último día: Polas vocacións sacerdotais
Oh Deus, que provés á túa Igrexa dos ministros do teu Evanxeo;
fai madurar tamén na nosa parroquia os xermes da vocación sacerdotal,
para que as nosas comunidades cristiás poidan contar cos sacerdotes
que lles prediquen a Palabra de Deus, lles administren os Sacramentos da salvación
e lles animen a vivir e perseverar na fe. Amén.
Noso Pai + Oración a San Froilán

4 oct. 2015

O consagrante e os consagrados teñen que ser todos da mesma liñaxe - Heb 2, 9-11

Domingo 27 do Tempo ordinario - ciclo B


PENSEI E RECEI

Pensei e recei.
Temín darche as chaves do meu corazón.
Seguín pensando e rezando,
seguín vivindo,
e por fin dei o paso e entregueiche
as chaves do meu corazón.

Mais toda a miña loita foi en van.
Ti no querías as chaves.
Volvíchesmas dar,
e dixéchesme:
ti es o dono,
manda e goberna.
Eu estou contigo.
                   
Manolo Regal, As chaves do corazón.

E farán unha soa carne - Xen 2, 18-24

Domingo 27 do Tempo ordinario - ciclo B


NA ESCOLA DO AMOR

Se es home e tes muller,
se es muller e tes home,
considérate feliz,
estás cumprindo devotamente
co primeiro mandamento de Deus:
facervos dous nunha soa carne.

Goza coa túa parella:
coa súa compaña, coa súa palabra,
co seu consolo, co seu alento,
coa súa risa, cos seus bicos,
cos seus abrazos, co seu sexo,
co seu corpo e co seu espírito.

É a compañeira ou compañeiro
que Deus che deu.
O seu primeiro e mellor regalo.

Se tes home ou muller,
aprende a dar e recibir,
a falar e escoitar,
a perdoar e ser perdoado.

Zurce cada noite con paciencia
o pano do amor
gastado quizabes coa trasfega da xornada.
Que nunca se poña o sol
sobre o teu corazón engurrado.

Fai do teu namoramento
unha escala diaria de amor,
para que afines os teus amores
cos peregrinos
que pasan diante da túa casa,
sen ter onde pousar la cabeza.

Foi do teu amor
unha escala de liberdade.
Recorre con el o longo camiño
que leva ao corazón de Deus,
e á construción dunha terra máis xusta.


Domingo 27 de Ordinario B

DOMINGO XXVII ORDINARIO  -   CICLO B


Primeira Lectura         Xen 2, 18-24
LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE
E farán unha soa carne
  
     O Señor Deus pensou: Non é bo que o home estea só. Voulle facer unha axuda semellante a el.
     Entón o Señor Deus formou de terra as feras do monte e os paxaros do ceo, e presentoullos  ao home, para ver que nomes lles puña. Cada ser vivo levaría o nome que o home lle puxese.
     O home púxolles nomes aos animais domésticos, aos paxaros do ceo e ás feras do monte. Pero non daba cunha axuda semellante a el.
     Entón infundiu o Señor Deus un sono profundo no home e, cando este adormeceu, sacoulle unha costela e cerrou con carne o sitio.
     Da costela do home, o Señor Deus formou unha muller e pre­sentoulla  ao home.
     O home exclamou:
     Agora esta é coma min, óso dos meus ósos, carne da miña carne.      Chamarase muller, porque foi sacada do home.
     Por iso o home deixará seu pai e mais súa nai e unirase coa súa muller e os dous farán unha soa carne.

  Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6
R/. (cf. 5): Bendíganos o Señor todos os días da nosa vida.

Ditosos os que temen o Señor,
os que seguen os seus camiños.
Comerás do traballo das túas mans,
serás ditoso, serás afortunado.

A túa muller coma parra fecunda
no interior da túa casa;
os teus fillos coma gromos de oliveira
arredor da túa mesa.

Así será bendito
o home que teme o Señor.
Que o Señor te bendiga desde Sión,
que goces coa prosperidade de Xerusalén
todos os días da túa vida.

Que vexas os fillos dos teus fillos.
Paz sobre Israel!


Segunda Lectura     Heb 2, 9-11
LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS
O consagrante e os consagrados teñen  que ser todos da mesma liñaxe

             Irmáns:
            Aquel que "rebaixaron só un chisco con respecto aos anxos", Xesús, por aturar os padecementos da súa morte, está coroado de gloria e dignidade. Deste xeito, a súa morte foi unha bendición de Deus para todo home.
            Efectivamente, conviña que Aquel para quen e por quen existe todo, se quería conducir moitos fillos á gloria, levase á perfección por medio do sufrimento o que ía ser o primeiro dos que se salvarían; pois o consagrante e os consagrados veñen todos da mesma raíz. Por isto non se avergonza de lles chamar irmáns.

  Palabra do Señor                             R/.  Grazas a Deus


ALELUIA     1 Xn 4, 12
Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.
Se nos amamos mutuamente, Deus está connosco,
e o seu amor chega á plenitude en nós.
Aleluia.


Evanxeo     Mc 10, 2-16 (longa)
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS
O que Deus uniu que non o separe o home
  
            Naquel tempo, achegáronse a Xesús algúns fariseos, preguntándolle para probalo, se lle está permitido  ao home repudiar a  muller. El replicoulles:
            ‑ Que foi o que mandou Moisés?
            Respondéronlle:
            ‑ Moisés permitiu despedila, dándolle certificado de divorcio.
            Díxolles Xesús:
            ‑ Tendo en conta a dureza do voso corazón, escribiu Moisés para vós esa norma. Pero desde o principio da creación, creounos Deus varón e femia. Por iso deixará o home seu pai e mais súa nai e unirase coa súa muller e serán os dous unha soa carne. De xeito que xa non son dous, senón unha soa carne. Polo tanto, o que Deus uniu, que non o separe o home.
            Xa na casa, os discípulos volvéronlle preguntar acerca disto. El díxolles:
            ‑ O que repudia a muller e casa con outra, comete adulterio contra a primeira. E se a muller abandona o marido e casa con outro, comete adulterio.
            Daquela leváronlle a Xesús uns nenos para que os tocase; pero os discípulos rifábanlles. Ao que o viu Xesús, indignouse e díxolles:
            ‑ Deixade que os nenos se acheguen a min; non llelo impida­des, porque deles é o Reino de Deus.  Dígovolo de verdade: Quen non reciba coma un neno o Reino de Deus, non entrará nel.
            E abrazándoos, bendicíaos, mentres impoñía as mans sobre eles.

   Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo


Ou:  2-12 (máis breve)
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, achegáronse a Xesús algúns fariseos, preguntándolle para probalo, se lle está permitido  ao home repudiar a  muller. El replicoulles:
            ‑ Que foi o que mandou Moisés?
            Respondéronlle:
            ‑ Moisés permitiu despedila, dándolle certificado de divorcio.
            Díxolles Xesús:
            ‑ Tendo en conta a dureza do voso corazón, escribiu Moisés para vós esa norma. Pero desde o principio da creación, fíxoos varón e femia. Por iso deixará o home seu pai e mais súa nai, unirase coa súa muller, e serán os dous unha soa carne. De xeito que xa non son dous, senón unha soa carne. O que Deus uniu, que non o separe o home.
            Xa na casa, os discípulos volvéronlle preguntar acerca disto. El díxolles:
            ‑ O que repudia a muller e casa con outra, comete adulterio contra a primeira. E se a muller abandona o marido e casa con outro, comete adulterio.

 Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo
En tempos de decisións presentistas e efémeras, Deus ofrécenos unha proposta sen data de caducidade  -  27º TOB 2015

POWER POINTS

RECENDOS DE SONS AGRADECIDOS
o   ENTRADA:  Vinde axiña 
o   LECTURAS:  Señor Xesús
o   OFERTORIO:  Velaquí     
o   COMUÑÓN:  Queda ti, Señor connosco

OLLOS ABERTOS
Son estes tempos de conviccións débiles. Para moita xente as conviccións que moven as súas vidas –ser honestos, iguais, posuír a mesma dignidade, ser libres...- están en función da situación e dos intereses que lle resulten máis rendibles, sen importar que agora sexan unhas e logo outras totalmente contrarias nin quen vaia quedando polo camiño en cada elección. Isto leva a que o pensamento sexa tamén débil -líquido din outros- e que sexa cada vez maior o número dos que pensan que a vida é un ir cambiando de todo: traballo, parella, relixión, cidade, amigos... cada certo tempo; conformándose deste xeito a idea de que nada xa é posible para sempre, de que todo depende –como dicía a canción non hai moitos anos-. Nese depende vai crecendo un desacougo interior que nos vai facendo máis inseguros e desconfiados, e que nos vai levando á nada, ao nihilismo máis absoluto; o que supón vivir nun permanente estado de dúbida que nos vai desgarrando interiormente.
A reflexionar sobre esta cuestión invítanos hoxe a palabra de Deus. Pero diante do nihilismo derrotista dos que camiñan no “isto dura o que dura”, Xesús fálanos de construír pontes que unan e estabilicen as relacións entre as persoas; pontes seguras nos seus cimentos para que resistan os embates das cicloxéneses vitais que a todos nalgún momento nos chegan, para non deixar que o derrotismo desesperanzado nos faga caer no “é así e non hai outra”.

CORAZÓN MISERICORDIOSO
û  Por todas as veces nas que en vez de unir separamos, creando división e enfrontamento, SEÑOR, QUE NON NOS DEIXEMOS LEVAR DO DERROTISMO.
û  Pola nosa falta de convicción e debilidade á hora de defender aos ninguén que todos tripan ou ignoran, CRISTO, QUE NON NOS DEIXEMOS LEVAR DO DERROTISMO.
û  Pola nosa inseguridade, que nos leva moitas veces a poñer a defensa do noso sobre a dignidade de todos; SEÑOR, QUE NON NOS DEIXEMOS LEVAR DO DERROTISMO.

PALABRA ACOLLIDA E PÉS NO CHAN
·        Para moita xente, especialmente no mundo rico e dominado pola convicción de que a técnica é máis importante que a persoa, todo ten data de caducidade. Iso que agora se lle chama obsolescencia. Nese todo tamén se inclúen as persoas, polo que non é de estrañar que ante problemas que van aparecendo –guerras, emigración masiva, refuxiados...– aqueles que mandan se despreocupen de buscar solucións ás situacións verdadeiramente inhumanas ás que se ven sometidos os últimos e esquecidos, caendo na indiferenza. E isto que vemos como pasa cos dirixentes, polo efecto cascada, acaba sendo tamén o xeito e a maneira de pensar de moitos outros, diante desa ou doutras situacións da mesma vida de cadaquén. Vai sendo logo tempo de que os que nos chamamos crentes en Xesús de Nazaret comecemos a pensar e vivir desde o evanxeo e non desde as liortas eclesiais ou políticas que xorden cada día e fan que uns e outros se vaian alienando coa súa posición a custa de “facer de menos”-os ninguén de Galdeano son, deberan ser, unha ferida no corazón de cada un de nós- e desprezar a contraria. Tan difícil é buscar pontes de encontro e diálogo que desde a fe saiban poñer á persoa no centro? O ser unha soa carne ábrenos a perspectiva de sabernos iguais e irmáns, con capacidade de optar e decidir, pero sen esquecer ser imaxe e semellanza de Deus.
·        Tendo sempre presente ás persoas, saberemos agradecerlle a Deus, como nos invita o salmo, que nos teña bendicido cada día da nosa vida. Unha bendición que é presenza, forza, axuda e dispoñibilidade para facer da nosa vida compaña permanente, evitando así que a friaxe da soidade faga de nós homes e mulleres feridos polo abandono e o esquecemento. E xa que en Cristo, como di a carta aos Hebreos, fomos santificados, tamén estamos chamados a santificar coa nosa acción todo canto supoña non esquecer que somos persoas; e que ao noso redor hai persoas coma nós que necesitan que lles prestemos atención, tempo, acollida ou axuda. Se todos procedemos do mesmo Deus que nos quere e en quen confiamos, quen somos logo nós para dicir que a estes si e que a aqueles non? Non por telo repetido moito temos sido capaces de levalo ao corazón, pero non deberiamos esquecer que: todos somos iguais aos ollos de Deus. E, se El significa algo para nós, non podemos facer do Evanxeo ni regateo nin rebaixa.
·        A terceira idea desta reflexión chéganos desde o Evanxeo de Marcos que hoxe proclamamos e que tenta darlle continuidade e desenvolvemento á primeira lectura do libro da Xénese. Busquemos ir máis alá do primeiro que se nos ocorra ao ler o texto: o matrimonio; e pensemos a unión como compromiso de ser no mundo elemento que posibilite ser cidadáns que sabemos escoitar, acoller, diferenciar situacións, problemas ou experiencias vitais, para unilas desde o mesmo fío condutor que nos ofrece Xesús. Non separemos, non camiñemos tamén nós na cultura do fragmento que todo o divide para acabar converténdonos en illas incomunicadas que fan das persoas cousas, algo de usar e tirar, como se a atención, a preocupación e a cordialidade –cordis: corazón- non foran importantes nas relacións cos que temos máis preto e cos que, estando lonxe e sen coñecer, fannos sentir a solidariedade antropolóxica de clase –“somos fillos de Deus”- para non quedar indiferentes ante o seu sufrimento. A isto é ao que nos chama o evanxeo; e con esta actitude é coa que deberiamos estar, os que nos chamamos crentes e seguidores de Xesús, cada día. Os ollos abertos e o corazón quente axudarannos a entender que a unión non é para os papeis, senón para as persoas.

 

FRATERNIDADE ORANTE
Invítanos a celebración de hoxe a facer pasar polo corazón a pregunta de cales son os eixos inamovibles sobre os que construír a vida. Sabéndonos necesitados sempre da axuda dos demais, rezamos xuntos sentindo a forza da unión e dicindo:
SEÑOR, QUE SEXAMOS PONTE UNE E NON MURO QUE SEPARA
*        Pola Igrexa, para que a pesar das presións, críticas ou desconsideracións dos non lles gusta, siga a pregoar e defender sen medo que a dignidade das persoas está por riba do materialismo que só  busca  ganancias, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS PONTE UNE E NON MURO QUE SEPARA
*        Polas nosas comunidades espalladas por todo o mundo, para que nunca esquezamos que canto rezamos ten que ir sempre unido ao noso xeito de vivir e actuar, sen que sexamos motivo de escándalo pola nosa incoherencia, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS PONTE UNE E NON MURO QUE SEPARA
*        Por cada un e cada unha de nós, para que non renunciemos ás conviccións que nos transmitiron os nosos maiores, e continuemos a tarefa de loitar pola defensa dos máis débiles, os excluídos, os ignorados, os enfermos, os maltratados e desprazados, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS PONTE UNE E NON MURO QUE SEPARA
Señor, que non nos deixemos levar da moda de abandonar a convicción de que as persoas, imaxe e semellanza de Deus, e non as cousas, son as que teñen valor e ás que sempre hai que defender e acompañar. P.X.N.S. Amén.


OÍDOS ATENTOS
Amalo todo, sen apegarme a nada.
Gozalo todo, sen fartarme con nada.
Coidalo todo, sen angustiarme por nada.
Solidarizarme con todo, sen amargarme por nada.
Loitar por todo, sen violentar nada.
Esperalo todo, sen depender de nada.
Comunicalo todo, sen diluírme en nada.
Compartilo todo, sen venderme en nada.
Coñecelo todo, sen esquecerme en nada.
Acollelo todo, sen apoderarme de nada.
Esta é a gran simplicidade.
(Manuel Regal, Chorimas, 92)